01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Przetargi » Archiwum przetargów
 
 
Przetarg nieograniczony - "Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego" 2006/01/12

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, tel. (085)7408683, fax (085) 7408685, NIP: 542-10-07-427, REGON: 050309431, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. Nr 19 poz. 177) ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60.000,- EUR na realizację zamówienia:

Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

UNIEWAŻNIONY

 1. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2006r.
 2. Szacunkowa wartość zamówienia 60.000 zł brutto.
 3. Opis przedmiotu zamówienia - zadanie polega na dostawie artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zgodnie z specyfikacja techniczną wyznaczonym terminie.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nieodpłatnie można:
  1. odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, tel. (085) 7408683, fax (085) 7408685 lub
  2. otrzymać drogą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania z podaniem - nazwy i dokładnego adresu firmy, numeru telefonu oraz faksu, nazwiska osoby do kontaktów na e-mail: kaminski@pfrr.bialystok.pl
 2. Wyjaśnień udziela: w sprawach procedury przetargowej Adam Kamiński tel. 085 740 86 78 e-mail: kaminski@pfrr.bialystok.pl
 3. Termin składania ofert: 26 styczeń 2005 godz. 10.00.
 4. Termin otwarcia ofert: 26 styczeń 2005 godz. 10.30.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 7. Kryteria oceny ofert - cena brutto.
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Biuro Plus. Ewa i Krzysztof Jatel S.j.
15-727 Białystok, Hetmańska 10,

która zaoferowała cenę brutto: 52.943,57 zł

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego.

Białystok, dn. 2 luty 2006r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (130kb)


UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poźń. zm.) Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego informuje, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W postępowaniu zostały złożone 4 oferty, w tym 4 oferty zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poźń. zm.).

Białystok, dn. 16 luty 2006r.

 
Archiwum przetargów
»Fabryczna

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS