01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Przetargi » Archiwum przetargów
 
 
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wieczystego użytkowania działki oraz własności znajdujących się na niej budynków, położonej w Sokółce, należącej do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego 2006/03/22

Zarząd Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku
ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż.

Przedmiot przetargu stanowi prawo wieczystego użytkowania działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1017 o powierzchni 868 m2 oraz własności znajdujących się na niej budynków o powierzchni zabudowy – 426 m2, powierzchni użytkowej 359,6 m2 , położonej przy ul. Lelewela 2 w Sokółce, dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 21294. Na przedmiotowej działce znajduje się również stacja transformatorowa, stanowiąca własność Zakładu Energetycznego.


Cena wywoławcza wynosi 575.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym VAT

Nieruchomość stanowi obecnie przedmiot własności Fundacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto: Kredyt Bank SA 39 1500134412134005 4677 000 w terminie do 27 marca 2006r., z dopiskiem “wadium Sokółka”.

Szczegółowy opis nieruchomości dostępny jest do wglądu w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok.

Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z napisem “Przetarg Sokółka. Nie otwierać” w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, w Sekretariacie, w terminie do 3 kwietnia 2006r., godzina 10:00.

Otwarcie ofert w przetargu odbędzie się w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, Sala Konferencyjna w dniu 3 kwietnia o godz. 12:00.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę - jeżeli oferentem jest osoba prawna lub spółka osobowa, potwierdzone odpisem z właściwego rejestru,
  2. datę sporządzenia oferty i podpis,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty oraz proponowaną formę zabezpieczenia płatności ceny,
  5. dowód wniesienia wadium.

Wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi po zamknięciu, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu, z wyjątkiem wadium wniesionego przez oferenta wygrywającego przetarg, które zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zostanie zwrócone po przeprowadzeniu procedury wniesienia. Nie przyjęcie ofert, unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do żądania odsetek od wpłaconego wadium.

Wadium przepada na rzecz Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub podjęcia czynności umożliwiających przeprowadzenie procedury wniesienia.

Wszelkie podatki, opłaty związane ze sprzedażą ponosi oferent.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok lub telefonicznie pod numerem 085 740 86 83 w godz. 9.00-15.00.

Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, wstrzymania przetargu i kontynuowania w formie ustnej oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Białystok,20.03.2006


W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta firmy „Akomed” Barbara Omachel, Moh’d Al.-Hameri, Wiesław Krupowicz Sp. j. z siedzibą w Sokółce przy ul Lelewela 2 w wysokości 576 000,00 złotych (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) brutto – oferta została wybrana jako najkorzystniejsza .

Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości (278kB)

Zarząd Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Białystok, 03.04.2006r.

 
Archiwum przetargów
»Fabryczna

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS