01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » SPO WKP 2004-2006
 
 
SPO WKP 2.2.1 - Uruchomienie listy rezerwowej 2009/04/03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przystąpiła do podpisania kolejnych umów z przedsiębiorcami z listy rezerwowej działania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Podpisanie umów jest możliwe w związku z decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o przeznaczeniu dodatkowych środków na realizację Poddziałania 2.2.1 SPOWKP, w wysokości 134 319 926,83 zł.

 
 
Artykuł "Jak podlascy przedsiębiorcy biorą unijne pieniądze" 2008/11/12

Tylko do końca 2008r. podlascy przedsiębiorcy mogą realizować projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw — programu wdrażanego w perspektywie finansowej 2004-2006. Tymczasem na początku października 2008 w fazie realizacji na Podlasiu pozostają tylko dwie umowy spośród 179 — jak podaje Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

 
 
Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" 2008/09/08

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006” znany pod hasłem UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - „PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ” - to jeden z kluczowych dokumentów przygotowanych przez Polskę, przewidzianych w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 i określających ramy wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych po przystąpieniu do Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

SPO WKP, wykorzystując zasoby sfery naukowo-badawczej oraz korzyści związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych oraz technologii wspierających ochronę środowiska, określa cele, priorytety i działania dotyczące realizacji polityki w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako partner regionalny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, w perspektywie finansowej 2004-2006 wdrażała następujące działania na terenie województwa podlaskiego:

  • SPO WKP 2.1: Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstwDziałanie 1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
  • SPO WKP 2.3: Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstwDziałanie 1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
  • SPO WKP 2.2.1: Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji.

Wyniki zaangażowania RIF podlaskiego w realizację programów SPOWKP w latach 2004-2008 przedstawia tabela:

Lata

Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie

Umowy zawarte 2.1

Umowy zawarte

2.3

Umowy zawarte 2.2.1

2.1

2.3

2.2.1

ilość

Wartość [PLN]

ilość

Wartość [PLN]

ilość

Wartość [PLN]

2004

13

294

-

-

-

-

-

-

-

2005

32

515

-

16

352.290,00

70

42.762.903,41

-

-

2006

41

-

7

26

791.355,50

53

29.792.283,52

-

-

2007

-

-

134

6

141.898,00

3

2.109.400,30

4

21.084.349,64

I i II kw. 2008

-

-

-

-

-

-

-

1

12.996.000,00

II kw. 2009

-

-

-

-

-

-

-

1

1.330.000,00

RAZEM

86

809

141

48

1.285.543,50

126

74.664.587,23

6

35.410.349,64


SPO WKP 2.1 - Dotacje na doradztwo — działanie zakończone (projekty realizowane do 30.06.2008)

Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” skierowane było do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania było zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznych usług doradczych.

O dofinansowanie mogli ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy posiadali siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie mogło być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:

1) wykonywana była od co najmniej 3 lat; lub
2) oparta była o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.


SPO WKP 2.3 - Dotacje na inwestycje — działanie zakończone (projekty realizowane do 30.06.2008)

Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje” skierowane było do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania było zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. W ramach działania wspierane były projekty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

O dofinansowanie mogli ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy posiadali siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie mogło być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:

1) wykonywana była od co najmniej 3 lat; lub
2) oparta była o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.


SPO WKP 2.2.1 - Dotacje na innowacyjne inwestycje— działanie zakończone (projekty realizowane do 30.04.2008)

Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji skierowane jest dla małych i średnim przedsiębiorstw, które posiadają siedzibę oraz prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji polegających na:

  • utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów
  • bądź
  • polegających na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy mogli składać wnioski w Regionalnych Instytucjach Finansujących właściwych ze względu na realizację projektu inwestycyjnego do dnia 31 stycznia 2007 roku do godziny 15.00.

 
POIG 2007-2013
SPO WKP 2004-2006
»Archiwum
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS