01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » POIG 2007-2013 » Poddziałanie 5.4.1
 
 
Poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”

W ramach Poddziałania 5.4.1 dofinansowaniu mogą podlegać projekty mające na celu uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

1) przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;

2) zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej albo prowadzenia postępowania wyłącznie przed właściwym krajowym, regionalnym lub unijnym organem ochrony własności przemysłowej, w przypadku gdy międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury ochrony własności przemysłowej została zakończona przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia;

3) zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem lub prowadzeniem postępowania, o których mowa w pkt 1 i 2, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej;

4) postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa.

Wsparcie nie może być udzielone na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych ze zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:

1) do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku badań podstawowych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O wsparcie w ramach Poddziałania 5.4.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet:

Budżet Poddziałania 5.4.1 na lata 2007-2013 wynosi: 35 100 000,00 EUR

Poziom i wysokość dofinansowania:

Kwota wsparcia na projekt w zakresie uzyskania oraz realizacji ochrony własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 000 złotych ani nie może przekroczyć 400 000 złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od: statusu przedsiębiorcy, kategorii wydatków kwalifikowalnych oraz faktu, czy przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku badań przemysłowych czy prac rozwojowych i czy dotyczy uzyskania czy realizacji ochrony własności przemysłowej.

Wydatki kwalifikowane:

1) opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, w tym opłaty za przekazanie, opłaty za dokumenty pierwszeństwa, opłaty za odnowienie wniosku, opłaty związane z uzyskaniem prawa ochronnego, opłaty za utrzymanie zgłoszenia w mocy, opłaty za dokonanie walidacji, opłaty ponoszone w przypadku wniesienia sprzeciwu i wywołanego nim postępowania oraz opłaty od wszelkich innych czynności dokonywanych w trakcie postępowania prowadzonego przez krajowy, regionalny, unijny lub międzynarodowy organ udzielający ochrony;

2) pokrycie kosztów obsługi zawodowego pełnomocnika, obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej, w tym także w przypadku postępowania wywołanego wniesieniem sprzeciwu lub zarzutów;

3) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;

4) pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji;

5) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;

6) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;

7) pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, do wysokości 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

8) pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego, poniesionych nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Nabór wniosków w 2013 r.:

  • Konkurs ciągły od 4 czerwca 2012 r.
  • Nabór ciągły do 30 czerwca 2013 r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs.

Alokacja środków w 2013 r.:

  • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu ciągłego od 4 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. wynosi 35 mln PLN

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje dla Poddziałania 5.4.1 PO IG dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://poig.parp.gov.pl/index/index/595

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Regionalnej Instytucji Finansującej przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku, tel. 85 653 74 50, 85 653 72 12, 85 656 13 48.

POIG 2007-2013
»Działanie 1.4 - 4.1
»Działanie 4.2
»Działanie 4.4
»Poddziałanie 5.4.1
»Działanie 6.1
»Działanie 8.1
»Działanie 8.2
»Strefa Beneficjenta
»Archiwum
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Biuro Regionalnej Instytucji Finansującej:
ul. Spółdzielcza 8 | 15-441 Białystok | tel: 85 741 20 78 | fax: 85 742 00 44
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: rif.pfrr.pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS