01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 



PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekty zakończone » Projekt Innoboost
 
 
Informacje o projekcie Innoboost

Cytując Steve’a Jobbs’a można powiedzieć, że wdrażanie innowacyjnych rozwiązań rozróżnia liderów od naśladowców. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o innowacyjne rozwiązania technologiczne prowadzane w przedsiębiorstwach, ale również o nowe rozwiązania związane z zarządzaniem, wdrażaniem, realizacją projektów w instytucjach niekomercyjnych, organizacjach czy urzędach. Każda zmiana, która prowadzi do oszczędności czasu, zasobów ludzkich czy kapitałowych jest zmianą korzystną z punktu widzenia instytucji, która ją wdraża oraz jej klientów czy beneficjentów.

W teorii powyższe stwierdzenia są motywujące i optymistycznie nastrajają każdego kto widzi konieczność wprowadzania zmian. Rzeczywistość jednak wygląda zupełnie inaczej. Analizując północno-wschodnie regiony Polski możemy jednoznacznie stwierdzić, że pod względem szeroko rozumianej innowacyjności, nie wypadamy zbyt dobrze na tle regionów wiodących jak np. woj. mazowieckie. Dane statystyczne są niestety dla nas nieubłagane i dają wyraźny sygnał do podjęcia konkretnych działań mających na celu redukcję tej olbrzymiej luki dzielącej nas od pozostałej części Polski.

Głównymi wskaźnikami doskonale obrazującymi sytuację polskiej, północno-wschodniej innowacyjności będą przede wszystkim nakłady na działalność B+R liczone jako odsetek całości PKB. W woj. mazowieckim wynosi on 1,10% co na tle przeciętnego poziomu w kraju – 0,57% wypada całkiem nieźle. Porównując do niego wyniki z województw lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – odpowiednio: 0,48%, 0,27% i 0,24%, możemy zauważyć, że różnica jest co najmniej 4-krotna. Nie wspominając o wysokości budżetów w poszczególnych regionach.

Kolejnym nurtującym czynnikiem będą wydatki na działalność badawczo-rozwojową finansowane z kieszeni samych przedsiębiorców: mazowieckie – 0,34%, lubelskie – 0,10%, podlaskie – 0,08%, warmińsko-mazurskie – 0,03%. Średni wynik w kraju to 0,18%. Uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim niski poziom uprzemysłowienia regionów północno-wschodniej Polski. Nie oznacza to jednak, że turystyka, rolnictwo czy przemysł włókienniczy nie należą do gałęzi, które nie mogą zostać zrestrukturyzowane poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

Pocieszającym wskaźnikiem może być ilość wdrożonych innowacji w MSP. Tutaj „Polska B” nie odstaje aż tak bardzo od czołówki, ale głównym wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy jest niski stopień rozwoju funkcjonujących tu podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie, szerokie pole do popisu przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Średnio w kraju 25,9% całości MSP wdraża innowacje, w mazowieckiem jest to 23,8%, w Lubelskiem 27,8%, w podlaskim 22,4%, a na Warmii i Mazurach – 28,5%.

Zawyżamy również średnią jeżeli chodzi o wydatkowanie funduszy na innowacje w porównaniu ich wysokości do całości obrotów finansowych MSP. W kraju współczynnik ten plasuje się na poziomie 2,10%. W woj. mazowieckim – 2,20%, lubelskim – 3,00%, podlaskim + 3,40%, warmińsko-mazurskim – 1,70%.

Doskonałym odzwierciedleniem stopnia uprzemysłowienia regionów w północno-wschodniej Polsce oraz stopnia zaawansowania technologicznego jest wskaźnik zatrudnienia przy nowych technologiach liczony w ogóle liczby zatrudnionych. I tak odpowiednio: Polska – 2,38% i woj. mazowieckie – aż 4,28%. Lubelszczyzna – 1,61%, Podlasie – 1,76%, Warmia i Mazury – 1,86%. Powyższe wskaźniki pokazują, że wdrażanie nowych technologii w północno-wschodniej Polsce jest jeszcze przed nami.

Tendencje jakie obecnie panują i plany odnośnie przyszłości technologicznej regionu zobrazować może ilość wniosków patentowych na 1 mln mieszkańców. Średnio w Polsce – 1,8765, a w woj. mazowieckim 3,4810. Woj. lubelskie – 1,3325, podlaskie – 1,7810, warmińsko-mazurskie – 0,7529. Na podstawie tych danych wyraźnie widać, że w chwili obecnej tendencje też nie są optymistyczne i upłynie trochę czasu zanim przedsiębiorcy z tych regionów uzmysłowią sobie konieczność walki o egzystencję nie tylko między sobą ale również z gigantami z Polski i Europy.

Ogólny poziom innowacyjności poszczególnych regionów Polski obrazuje poniższy schemat, na którym wyraźnie widać liderów, poziom średni oraz województwa, na których spoczywa presja podążania za innymi.


Rys. 1: Ogólny poziom innowacyjności
Źródło: European Innovation Scoreboard Analysis.

Dość dobrym rozwiązaniem służącym poprawie poziomu innowacyjności w regionach pozostających na końcu stawki jest podnoszenie świadomości przedsiębiorców oraz instytucji wspierających innowacyjność w zakresie faktycznego stanu oraz szczegółowych potrzeb sektora MSP. Niestety działanie samo w sobie wygląda dość trywialnie. Aby jednak zrobić to precyzyjnie należy zbadać stan faktyczny bardzo dokładnie, a nie jest to takie proste jeżeli wokół nas panuje chaos informacyjny. W sieci można znaleźć informacje sprzeczne, nieprawdziwe i nieaktualne, jeżeli chodzi o wsparcie działań innowacyjnych z zewnętrznych źródeł finansowania.

Podlaska Fundacja rozwoju Regionalnego znając potrzeby przedsiębiorców oraz ich faktyczne możliwości wdrożyła w życie projekt pod chwytliwym akronimem „InnoBoost”, który w skrócie oznacza szybki rozwój poziomu innowacji w sektorze MSP.

Projekt polega na szczegółowym przeanalizowaniu możliwości wsparcia innowacyjności w MSP w 4 regionach Polski północno-wschodniej i centralnej, możliwości skorzystania ze wsparcia instytucji otoczenia biznesu w zakresie innowacji oraz instytucji świadczących usługi innowacyjne dla biznesu. Taki pierwszy krok pozwoli na szczegółowe ustalenie priorytetów i potrzeb sektora MSP i mikroprzedsiębiorców. Znając stan obecny zostały zaprezentowane możliwości wsparcia innowacji oraz wnioski płynące z poprzednio przeprowadzonej analizy podczas sześciu Dni Innowacji organizowanych w Lublinie, Olsztynie, Białymstoku i Warszawie. Informacje o możliwościach wspierania innowacyjności znalazły się w jednym miejscu – publikacji dostępnej nieodpłatnie dla każdego przedsiębiorcy (do pobrania poniżej w formacie PDF). Projekt wspiera bezpośrednio Komisja Europejska w ramach SPA InnoDays oraz Ministerstwo Gospodarki. Z jednej strony pozwoli to na bardzo skrupulatną i szczegółową analizę, a z drugiej strony zmotywuje do precyzyjnego i sprawnego działania. W projekt zaangażowane są oprócz PFRR – Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

€ko-Kluby
Projekt INNO-DEAL
Podlaskie Centrum Innowacji
2014 Rokiem Przedsiębiorczości
Projekt BSR
Projekt INNOWATCH
Startuj w Biznesie
CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
Projekt MAPKA
Usługi środowiskowe
Wschód Zielonego Biznesu
Projekt Innoboost
Projekt WOMEN

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS