01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekty zakończone » Startuj w Biznesie » Nabór wniosków
 
 
Korekta listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i podstawowego wsparcia pomostowego 24.02.2011 2011/03/01

Informujemy, że w dniu 24 lutego 2011r. zmianie uległa kolejność osób na liście rankingowej wniosków z dnia 22.02.2011r. W związku z powyższym kwota dofinansowania została przyznana kolejnemu Uczestnikowi projektu z Listy rankingowej wniosków, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną.

Korekta listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego 24.02.2011(1.2MB)

 
 
Korekta listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i podstawowego wsparcia pomostowego - 22.02.2011r. 2011/02/22

Informujemy, że w związku z uzyskaniem zgody Instytucji Pośredniczącej POKL w województwie podlaskim na przyznanie dodatkowej dotacji inwestycyjnej wraz z podstawowym wsparciem pomostowym kolejnej osobie na liście rankingowej, osoba znajdująca się na pozycji 64 listy rankingowej z dnia 16.02.2011 r. uzyska w/w wsparcie. Objęcie kolejnej osoby wsparciem jest możliwe ze względu na oszczędności w puli środków przeznaczonych na dotacje inwestycyjne i podstawowe wsparcie pomostowe powstałe po zakończeniu prac KOW.

Korekta listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego(1MB)

 
 
Korekta listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i podstawowego wsparcia pomostowego 2011/02/16

Informujemy, że w związku z rezygnacją z udziału w projekcie jednego z Uczestników projektu zmianie uległa kolejność osób na liście rankingowej wniosków z dnia 31.01.2011r. W związku z powyższym kwota dofinansowania została przyznana kolejnemu Uczestnikowi projektu z Listy rankingowej wniosków, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną.

Korekta listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (1MB)

 
 
Ogłoszenie o ostatecznych wynikach oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i podstawowego wsparcia pomostowego 2011/01/31

Uczestnicy projektu na podstawie § 8 ust. 14 Regulaminu projektu Startuj w biznesie złożyli do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego 23 wnioski o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Ponowna ocena wniosków odbywała się na podstawie § 8 ust 16 Regulaminu projektu „Startuj w biznesie”. Wnioski były oceniane przez dwóch członków KOW, którzy nie brali udziału w pierwszej ocenie merytorycznej wniosków. Ocenie podlegał cały wniosek oraz załączniki z uwzględnieniem uwag przedstawionych we wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku. Zgodnie z § 8 ust. 16 Regulaminu projektu „Startuj w biznesie” wynik powtórnej oceny jest ostateczny i wiążący.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (1.2MB)

 
 
Ogłoszenie o wynikach oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i podstawowego wsparcia pomostowego 2010/12/30

W wyniku naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i podstawowego wsparcia pomostowego od uczestników projektu „Startuj w biznesie” wpłynęły 124 wnioski, w tym 1 wniosek został dostarczony po terminie. Ocenie formalnej nie podlegał jeden komplet dokumentacji, który nie zawierał Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Do oceny merytorycznej zostały przekazane 122 wnioski.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (1MB)

 
 
Liczba otrzymanych wniosków w ramach projektu „Startuj w biznesie” 2010/11/18

W wyniku naboru wniosków od uczestników projektu „Startuj w biznesie” do godz. 15.00 w dniu 15 listopada 2010 r. wpłynęły 123 wnioski. Procedura oceny wniosków jest podzielona na dwa etapy: ocenę formalną i ocenę merytoryczną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu obu etapów oceny.

 
 
Przypominamy o konieczności dołączenia Załącznika 20 2010/11/12

Przypominamy o konieczności dołączenia Załącznika 20 Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych.

Załącznik należy dołączyć do oryginału Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego oraz do oryginału Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 
 
Możliwość zapoznania się z kartami oceny wniosków 2010/11/08

Przypominamy o możliwości zapoznania się z kartami oceny wniosków.

Prosimy w szczególności zwrócić uwagę na Kartę oceny formalnej, którą mogą Państwo potraktować jako listę sprawdzającą dotyczącą sprawdzenia kompletności składanej dokumentacji.

Jednocześnie informujemy, że Oświadczenie o kwalifikowalności VAT zamieszczony w karcie oceny formalnej będzie konieczny na etapie podpisywania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Niezłożenie go na etapie składania wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego pomostowego nie będzie traktowane jako uchybienie formalne.

 
Dokument potwierdzający wykonanie usługi szkoleniowo-doradczej 2010/11/08

Dokument potwierdzający wykonanie usługi szkoleniowo-doradczej będzie wydawany w biurze projektu w momencie składania wniosków.

Osoby wysyłające wnioski pocztą prosimy o wcześniejsze odebranie ww. dokumentu w biurze projektu przy ul. Starobojarskiej 15.

 
Możliwość sfinansowania utworzenia stron internetowych 2010/11/08

Informujemy o zmianach w § 8 pkt 2 Regulaminu Projektu. W odpowiedzi na Państwa liczne zapytania dotyczące możliwości sfinansowania utworzenia stron internetowych/portali informujemy, że dodaliśmy nową kategorię do katalogu zakupów inwestycyjnych. Obecnie wsparcie finansowe może być przeznaczone na sfinansowanie:

 
 
Nabór wniosków w projekcie "Startuj w Biznesie" 2010/10/29
Informujemy, że Uczestnicy projektu "Startuj w Biznesie" mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego od 8 do 15 listopada 2010 r.

Dokumenty do złożenia:

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO wraz z załącznikami

WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO wraz z załącznikami

Wzory wybranych załączników:

Uwaga:

  1. Wnioski należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem). Należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w jeden wybrany sposób:
    a) na każdej stronie kopii umieścić klauzulę „za zgodność z oryginałem” i złożyć podpis, lub
    b) poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ... do strony....” na pierwszej stronie kopii i złożenie podpisu tylko na pierwszej stronie kopii
  2. Załączniki należy złożyć w 1 egzemplarzu do każdego wniosku, czyli jeden komplet załączników do oryginału Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego oraz jeden komplet załączników do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia finansowego,
  3. Oryginał Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego musi być parafowany i podpisany przez uprawnioną osobę,
  4. Oryginał Biznesplanu musi mieć ponumerowane strony, być parafowany na każdej stronie i podpisany przez uprawnioną osobę.

Dokumenty wraz załącznikami należy dostarczyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2010 r. do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie pocztą poleconą, kurierską lub osobiście (decyduje data wpływu) pod następujący adres:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Startuj w Biznesie
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok

 
€ko-Kluby
Projekt INNO-DEAL
Podlaskie Centrum Innowacji
2014 Rokiem Przedsiębiorczości
Projekt BSR
Projekt INNOWATCH
Startuj w Biznesie
»Aktualności
»Dokumenty do pobrania
»Rekrutacja
»Usługi szkoleniowo-doradcze
»Nabór wniosków
CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
Projekt MAPKA
Usługi środowiskowe
Wschód Zielonego Biznesu
Projekt Innoboost
Projekt WOMEN

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS