01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca
 
 
Działalność RIF

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) na terenie województwa podlaskiego i obsługuje programy pomocowe w ramach funduszy przedakcesyjnych Phare oraz funduszy strukturalnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).


PO IG

Aktualnie PFRR jako RIF podlaski w okresie programowania 2007-2013, realizuje działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) w obszarach:


SPO WKP

W okresie programowania 2004-2006 podlaski RIF zajmował się wdrażaniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP).

W ramach SPO WKP RIF podlaski nadzorował realizację projektów w ramach działań Priorytetu 2 - Bezpośrednie Wsparcie Przedsiębiorstw:

  • Działanie 2.1 - Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw Poprzez Doradztwo
  • Działanie 2.3 - Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw Poprzez Inwestycje
  • Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw.

Podstawą wsparcia działań w ramach SPO WKP jest innowacyjność planowanych inwestycji i poprawa konkurencyjności firm poprzez dostęp do specjalistycznej pomocy doradczej. W ramach programu SPO WKP 2.1 podlascy przedsiębiorcy złożyli 86 wniosków czego efektem było zawarcie 48 umów o łącznej wartości dofinansowania na poziomie 1.285.543,50 zł. Jeżeli chodzi o program inwestycyjny SPO WKP 2.3 to w trakcie 4 terminów składania wniosków do PFRR wpłynęło 809 z czego 126 zakończyło się zawarciem umowy o dofinansowanie. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 74.664.587,23 zł. Natomiast w ramach SPOWKP 2.2.1 RIF podlaski przyjął 134 wnioski o dofinansowanie, z czego do dnia 31.08.2008r. zostało podpisanych 5 umów na łączną wartość dofinansowania 34.080.349,64 zł.

Na dzień 31.08.2008r. wszystkie projekty zostały zakończone i rozliczone w ramach Działań SPO WKP 2.1 i SPO WKP 2.3. Projekty w ramach SPO WKP 2.2.1 są nadal realizowane.


SPO RZL

W okresie programowania 2004-2006 podlaski RIF zajmował się wdrażaniem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL).

Wymienione powyżej programy skierowane są do sektora MŚP, natomiast program SPO RZL jest skierowany do instytucji i przedsiębiorstw prowadzących działania szkoleniowe, szkół i jednostek naukowych. Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące szkoleń, które mają na celu rozwój przedsiębiorstw m. in. poprzez szkolenia zawodowe pracowników, szkolenia kadry zarządzającej oraz szkolenia praktyczne w instytucjach badawczych i naukowych. W ramach SPO RZL do PFRR wpłynęło 67 wniosków o dofinansowanie, z czego zostało zawartych 10 umów na realizację projektów szkoleniowych. Łączna wartość dofinansowania zawartych umów wyniosła 4.366.887,53 zł. Na dzień 31.08.2008r. wszystkie projekty zostały zakończone.


PHARE

W latach 2002 – 2006 Regionalna Instytucja Finansująca administrowała 20 programami operacyjnymi w ramach kolejnych edycji przedakcesyjnego programu PHARE (PHARE 2000, 2001, 2002 oraz 2003). W ciągu tych czterech lat w ramach PHARE, podlascy przedsiębiorcy złożyli blisko 1600 wniosków o dotacje. Efektem była realizacja i dofinansowanie 726 projektów. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 11 mln euro, a wartość zrealizowanych projektów przekroczyła 38 mln euro.

POIG 2007-2013
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Biuro Regionalnej Instytucji Finansującej:
ul. Spółdzielcza 8 | 15-441 Białystok | tel: 85 741 20 78 | fax: 85 742 00 44
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: rif.pfrr.pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS