01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » POIG 2007-2013 » Działanie 8.2
 
 
Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 2013/04/17

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami. Maksymalny okres trwania projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca*, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku osoby izycznej — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. dokonuje inwestycji,
 3. zobowiąże się, że w wyniku realizacji projektu będzie współpracował z co najmniej dwoma przedsiębiorcami,
 4. złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu (z zastrzeżeniem wydatków na zakup ekspertyz, analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu poniesionych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku),
 5. zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu/trwałości inwestycji/sieci kontrahentów, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia projektu (przy czym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu modernizacja, wymiana przestarzałych instalacji, oprogramowania lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym).
 6. w przypadku koordynatora sieci kontrahentów, zobowiąże się do przekazania wsparcia, proporcjonalnie do ponoszonych przez nich wydatków kwalifikowalnych *(koordynator sieci inny niż MŚP przekazuje całość wsparcia uczestnikom sieci)

B2B (Business-to-Business): należy przez to rozumieć relację usługową między przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami.

Budżet:

Budżet Działania 8.2 na lata 2007-2013 wynosi: 460 817 882,00 EUR.

Poziom i wysokość dofinansowania:

Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000,00 PLN. Jednocześnie maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 50 000 000,00 PLN.

Intensywność wsparcia uzależniona jest od rodzaju projektu i wyboru trybu udzielenia wsparcia (§ 12, § 13 lub § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013).

W przypadku udzielania wsparcia zgodnie z § 12 Rozporządzenia („dotychczasowe zasady”) intensywność wsparcia zróżnicowana jest w zależności od m.in. statusu przedsiębiorstwa, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku udzielania wsparcia zgodnie z § 13 Rozporządzenia, intensywność wsparcia wynosi do 70 % wartości wydatków i jako całość stanowi pomoc de minimis (maksymalnie 200 000,00 EUR)

W przypadku udzielania wsparcia zgodnie z § 14 Rozporządzenia („sieć kontrahentów”), intensywność wsparcia wynosi do 70 % wartości wydatków każdego uczestnika sieci będącego mikroprzedsiębiorcą, małym- lub średnim przedsiębiorcą i stanowi pomoc de minimis. Wartość dofinansowania nie może przekroczyć 200 000,00 EUR dla każdego uczestnika sieci.

Przez sieć kontrahentów rozumie się grupę co najmniej 3 mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców (uczestników sieci), współpracujących ze sobą na podstawie umów współpracy, przy czym umowa ta określa warunki i zakres współpracy w odniesieniu do realizowanych wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców.

Koordynatorem sieci może być przedsiębiorca z sektora MŚP (wówczas może on otrzymać wsparcie wraz z pozostałymi uczestnikami sieci, będąc także jej członkiem) lub inny niż MŚP (wówczas nie może on być uczestnikiem sieci, a całość wsparcia przekazuje uczestnikom).

Wydatki kwalifikowalne:

 1. 1) Pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, pod warunkiem, że:
  a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
  b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
  c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem lub określającą zakres zmian lub ulepszeń,
  d) w okresie 7 lat poprzedzających dzień nabycia nieruchomości jej zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
  e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego wsparciem;
 2. Nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z przygotowaniem specjalistycznych pomieszczeń na aparaturę i urządzenia umożliwiające prowadzenie elektronicznego biznesu typu B2B;
 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:
  a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem,
  b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
  c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
  d) będą stanowić aktywa oraz pozostaną własnością przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
 4. Zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości gruntowych;
 5. Modernizacja posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury informatycznej zaliczanych do środków trwałych, niezbędna do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B;
 6. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B;
 7. Raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
 8. Zakup usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem, w szczególności w zakresie reinżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw, świadczonych przez doradców zewnętrznych, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi;
 9. Zakup ekspertyz, analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu, poniesiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia (do wysokości 20 % wydatków, o których mowa w pkt 1-7);
 10. Promocja wdrożonych rozwiązań, dokonywana drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem;
 11. Obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia;
 12. Pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;
 13. Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-12, w tym wydatki na:
  a) zatrudnienie wykładowców,
  b) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie,
  c) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu,
  d) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu,
  e) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu,
  f) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w lit. a-e, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.

Nabory wniosków w 2013 r.:

 • I termin — 18 kwietnia 2013 r. – 6 maja 2013 r.
 • II termin — 17 czerwca 2013 r. – 28 czerwca 2013 r.

Alokacja środków w 2013 r.:

 • I nabór — 229 587 568,00 PLN
 • Alokacja na II nabór zostanie podana wraz z ogłoszeniem o tym naborze.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje dla Działania 8.2 PO IG dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://poig.parp.gov.pl/index/index/598

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Regionalnej Instytucji Finansującej przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku, tel. 85 653 74 50, 85 653 72 12, 85 656 13 48.

 
POIG 2007-2013
»Działanie 1.4 - 4.1
»Działanie 4.2
»Działanie 4.4
»Poddziałanie 5.4.1
»Działanie 6.1
»Działanie 8.1
»Działanie 8.2
»Strefa Beneficjenta
»Archiwum
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS