01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » POIG 2007-2013 » Działanie 4.4
 
 
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 2013/02/15

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych o wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. Realizowane projekty mają prowadzić w szczególności do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez ograniczenie energio-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.

Ponadto w ramach projektów dodatkowo premiowane będą nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet Działania 4.4 na lata 2007-2013 wynosi 1 420 000 000 EUR.

Wydatki kwalifikowane:

 1. pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 2. pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli
 3. pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt. 1 i 2, przy czym w przypadku dużych przedsiębiorstw muszą to być środki nowe, a w przypadku MŚP mogą być nowe lub używane,
 4. cena nabycia robót i materiałów budowlanych,
 5. pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 6. raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem że umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu,
 7. raty spłat wartości początkowej środków trwałych, innych niż określone w pkt 6, lub wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
 8. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu pod warunkiem, że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu,
 9. cena zakupu przez MŚP analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy,
 10. zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–9.

Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na:

 • pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli
 • oraz nabycie robót i materiałów budowlanych

nie może przekroczyć 50 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem przeznaczonych na nabycie wartości niematerialnych i prawnych nie może wynosić więcej niż 50% wartości wydatków określonych w pkt. 1-8.

 • Poziom i wysokość dofinansowania: wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013:

Maksymalny procent dofinansowania wydatków inwestycyjnych
(grunty, budynki, roboty i materiały budowlane, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, spłata rat leasingowych, najem i dzierżawa)

Mikro i mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie

70%

60%

Województwa: śląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, od 01.01.2007 do 31.12.2010 woj. Mazowieckie, bez miasta st. Warszawy

60%

50%

miasto st. Warszawa oraz od 01.01.2011 do 31.12.2013 woj. mazowieckie

50%

40%

Sektor transportu

- 20% ww. wartości

- 10% ww. wartości

Maksymalny procent dofinansowania wydatków na usługi i analizy doradcze

Mikro i mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Wszystkie województwa

50%

50%

Maksymalny procent dofinansowania wydatków na szkolenia specjalistyczne

Mikro i mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Wszystkie województwa

45%

35%

Szkolenia pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych

+10 % ww. wartości

+10 % ww. wartości

Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro.

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych.

Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych.

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu - 40 milionów złotych,
 • na część doradczą - 1 milion złotych,
 • na część szkoleniową - 1 milion złotych.

Nabór wniosków w 2013 r.:

 • od 15 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r.
  (w chwili obecnej trwają uzgodnienia odnośnie możliwości i zasad przeprowadzania konkursu w ramach Działania 4.4 PO IG oraz źródeł i kwoty jego finansowania)

Wsparcie na realizację projektów złożonych w ramach tego konkursu będzie udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438). Konkurs zostanie skierowany wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MSP.

O wsparcie na inwestycję w ramach działania 4.4 PO IG będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, których projekty objęte wnioskiem o dofinansowanie będą wykonalne pod względem prawnym i technicznym na dzień składania wniosku.

Wykonalność projektu będzie weryfikowana na podstawie załączonych do wniosku o dofinansowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji (licencji, pozwoleń oraz decyzji, w tym również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kompletu dokumentacji związanej z oceną oddziaływania projektu na środowisko, jeśli taka ocena jest wymagana).

Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków, zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wypełniony wniosek w wersji papierowej wydrukowanej z generatora wniosków (oryginał) oraz wniosek zapisany na nośniku elektronicznym w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie Wnioskodawca przesyła listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu.

W przypadku projektów realizowanych w województwie podlaskim wnioski należy składać w godzinach 9:00-15:30 w Biurze Regionalnej Instytucji Finansującej ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, II p.

Szczegółowe informacje dla Działania 4.4 PO IG dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://poig.parp.gov.pl/index/index/592

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Regionalnej Instytucji Finansującej przy
ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku, tel. 85 653 74 50, 85 653 72 04, 85 653 72 12, 85 653 13 48

POIG 2007-2013
»Działanie 1.4 - 4.1
»Działanie 4.2
»Działanie 4.4
»Poddziałanie 5.4.1
»Działanie 6.1
»Działanie 8.1
»Działanie 8.2
»Strefa Beneficjenta
»Archiwum
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS