01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » PHARE - RZL
 
 
Konkurs o udzielenie wsparcia w ramach programu "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" 2005/09/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich zainteresowanych do konkurs na udzielenie wsparcia w ramach Projektu "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" realizowanego w ramach programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich - projekt regionalny. Program stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach Phare 2001 SSG w projektach regionalnych Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich oraz w ramach projektów regionalnych Phare 2002.

Celem Programu jest dostosowanie oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz pomoc w realizacji przedsięwzięć dotyczących modernizacji poprzez oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego poprzez udzielenie wsparcia na zakup sprzętu służącego edukacji.


O wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej mogą ubiegać się, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, organy prowadzące:

  • szkołę,
  • centrum kształcenia ustawicznego,
  • centrum kształcenia praktycznego,
  • ośrodek doskonalenia zawodowego,
  • inną placówkę,

które umożliwiają nabycie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wsparcie organ prowadzący musi przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia w zakresie modernizacji oferty edukacyjnej i dostosowania jej do potrzeb rynku pracy w podległej mu placówce kształcenia zawodowego.

Budżet funduszu wsparcia w ramach niniejszego Zaproszenia do składania wniosków wynosi 3 102 104 euro, pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Stanowi to 75% wartości Programu. Pozostała część wartości Programu (25%), w wysokości 1 034 036 euro, zostanie zapewniona przez Wnioskodawców.

Kwota wsparcia na realizację jednego Przedsięwzięcia musi mieścić się w następującym przedziale:

  • kwota minimalna: 5 000,00 euro
  • kwota maksymalna: 100 000,00 euro.

Wsparcie nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem przeznaczonych na realizację Przedsięwzięcia. Pozostała część wydatków Przedsięwzięcia musi być finansowana ze środków Wnioskodawcy. Wkład ten może pochodzić ze środków Wnioskodawcy lub być wniesiony przez organizacje współpracujące. W żadnym wypadku wkład Wnioskodawcy nie może pochodzić z budżetu Unii Europejskiej.

Wyznaczono dwa terminy składnia wniosków:

  • I termin – 15 września 2005 r. do godz. 16:00
  • II termin – 30 września 2005 r. do godz. 16:00

Wnioski o udzielenie wsparcia, sporządzone z zgodnie z formatem zawartym w dokumentacji konkursowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wszelkie pytania dotyczące sposobu wypełniania i składania wniosków o udzielenie wsparcia można kierować faksem (na numer 0 (prefix) 22/432-84-41), za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: u_golec@parp.gov.pl ) lub za pośrednictwem poczty (na adres podany powyżej) nie później niż 10 dni przed terminem składania wniosków, powołując się

na numer referencyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu znajdują się w Wytycznych dla Wnioskodawców, które opublikowane są na stronach internetowych pod adresem http://www.parp.gov.pl/konkurs12.html

 
POIG 2007-2013
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS