01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konkursy, targi, misje » Archiwum 2010
 
 
Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Grüne Woche 2011", 21-30.01.2011r., Berlin 2010/11/18

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. informuje, iż został ogłoszony nabór dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej sektora spożywczego na uczestnictwo w wyjeździe na Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grüne Woche 2011 odbywające się w dniach 21-30 stycznia 2011 r. w Berlinie.


W Misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy posiadający siedzibę, prowadzący działalność i którzy są zarejestrowani w jednym z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w sektorze SPOŻYWCZYM.

Przewidywana liczba miejsc: 20.

Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów (nie uwzględniając diet, wyżywienia na miejscu, ubezpieczenia oraz kosztów dojazdu do i z Warszawy).

Termin nadsyłania wniosków: 1 grudnia 2010 roku, godzina 11.00.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub przesyłką kurierską na adres:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
faks: (22) 334 99 12
karolina.miasko@paiz.gov.pl
polskawschodnia@paiz.gov.pl

wraz z dopiskiem: Targi GRUNE WOCHE Berlin 2011

Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć, aby ubiegać się o uczestnictwo w wyjeździe:

 • Wniosek (będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu Wyjazdu);
 • Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) wydane nie później niż na 3 miesiące przed terminem składania Wniosku;
 • deklaracja podatkowa PIT lub VAT za odpowiednie ubiegłe dwa miesiące 2010 r. (oryginał bądź kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”);
 • wypełniony dokument (załącznik nr 2 do Regulaminu) „Informacja o otrzymanej pomocy de minimis ” (nawet jeśli taka pomoc do tej pory nie była udzielana przedsiębiorcy);
 • wyciąg z umowy dokumentujący rodzaj prowadzonej działalności, tj. wyciąg z umowy z partnerem handlowym z treścią, która świadczy o zakresie i rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności;
 • Kopie bilansów oraz rachunków zysków i strat za lata 2007, 2008 i 2009 wraz z dowodem złożenia do Urzędu Skarbowego;
 • kopie certyfikatów zarządzania jakością ISO lub innych dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem (jeśli przedsiębiorstwo takie posiada);
 • Kopie certyfikatów bezpieczeństwa, zgodności lub innych umożliwiających eksport produkcji lub nawiązanie współpracy na danym rynku (w zależności od sektora będą to certyfikaty związane z IT lub BPO)
 • CV zawodowe osoby reprezentującej przedsiębiorstwo podczas misji;
 • Inne dokumenty wymienione w „Kryteriach wyboru uczestników” (wskazane w tabeli „Dokument źródłowy), które stanowią załącznik nr 6 do Regulaminu.

UWAGA:

Przed rozpoczęciem wypełniania Wniosku należy uważnie zapoznać się z Regulaminem Wyjazdu.
Decyzję o aplikacji na każdy wyjazd organizowany w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej należy podejmować w sposób przemyślany i konsekwentny.

Wypełnianie Wniosku o uczestnictwo:

 • Wniosek należy wypełniać czytelnie (literami drukowanymi), szczegółowo oraz rzetelnie (tj. zgodnie ze stanem faktycznym);
 • Należy wypełniać wszystkie pola. Jeśli dane pytanie nie dotyczy przedsiębiorstwa, należy je zakreślić lub dopisać adnotację: „nie dotyczy”;
 • Osobą podpisującą się pod Wnioskiem oraz pod wszystkimi innymi załączonymi dokumentami, jest tylko i wyłącznie osoba wpisana do KRS danego przedsiębiorstwa. Jeżeli osoba podpisująca Wniosek nie jest wpisana w KRS danego przedsiębiorstwa, należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby do podpisania Wniosku o uczestnictwo;
 • Dane osoby zgłoszonej we Wniosku do reprezentacji przedsiębiorstwa w wyjeździe należy wypełniać czytelnie, a decyzję o wytypowaniu danej osoby podejmować w sposób przemyślany. Zawarte we Wniosku dane nie podlegają zmianom, nie ma również możliwości zamiany osoby reprezentującej dane przedsiębiorstwo (wyłączając jednostkowe zmiany będące efektem nieprzewidzianych zdarzeń losowych);
 • Integralną częścią Wniosku są deklaracje oraz oświadczenia (np. deklaracja o gotowości podjęcia współpracy kapitałowej i technologicznej z partnerem zagranicznym; oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy, oświadczenie dotyczące potencjału kadrowego przedsiębiorcy). Podpisanie ww. deklaracji oraz oświadczeń jest niezbędne;
 • Jeśli przedsiębiorca posiada certyfikaty, o których mowa we Wniosku o uczestnictwo (patrz odpowiednie punkty we Wniosku), wymienia odpowiednie certyfikaty oraz dołącza ich kopie;
 • Data rozpoczęcia działalności wpisywana we Wniosku musi pokrywać się z informacją zawartą w KRS. Jeśli data rozpoczęcia działalności jest inna niż wpisana w KRS ze względu na fakt np. zmiany formy działalności danego przedsiębiorstwa, należy podać informację o zmianie formy (np. ze Sp. z o.o. na S.A.) oraz udokumentować zaistniałą zmianę;

Więcej informacji o samych targach znajdą Państwo na stronie: www.gruenewoche.de

Przyszłoroczna edycja targów będzie szczególnym wydarzeniem, gdyż Polska przyjęła tytuł Kraju Partnerskiego Targów Grüne Woche. Tytuł Kraju Partnerskiego targów IGW oznacza, że Polska, a tym samym polska żywność, będzie obecna we wszystkich działaniach promocyjnych tej prestiżowej imprezy.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

Karolina Miąsko
Specjalista ds. Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Biuro ds. Realizacji Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
12 Bagatela Str, 00-585 Warsaw, Poland
tel. (+48 22) 334 99 45
fax.(+48 22) 334 99 12
mob.(+48) 600 400 831
karolina.miasko@paiz.gov.pl
www.paiz.gov.pl

www.paiz.gov.pl/o_agencji/przetargi_ogloszenia/polska_wschodnia/targi_wystawy

Wyjazd jest organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.

 
AMBASADOR BIZNESU
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS