01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » POIG 2007-2013 » Działanie 1.4 - 4.1
 
 
Działanie 1.4 — 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac 2013/02/15

Działanie 1.4 tworzy integralną całość z działaniem 4.1. Wsparciu w ramach całego procesu podlega dofinansowanie wszystkich działań związanych z realizacja projektu celowego (zarówno fazy badawczej i wdrożeniowej).

W ramach części finansowej 1.4 wnioskodawca otrzymuje wsparcie na sfinansowanie badawczej części projektu. W ramach 4.1 finansowane jest przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie wyników projektu celowego.

Działanie 1.4 – 4.1 pozwala przedsiębiorcom sfinalizować:

 • do 70% kosztów badań przemysłowych
 • do 45% kosztów badań rozwojowych
 • od 30% do 70% kosztów inwestycyjnych na zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych wyrobów.

Dofinansowanie będzie udzielane na:

Etap I - Działanie 1.4 Prace badawcze i rozwojowe:

Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu.

Etap II - Działanie 4.1 Wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych:

Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet Działania 1.4 – 4.1 na lata 2007-2013 wynosi:

 • Działanie 1.4: 390 352 176 EUR
 • Działanie 4.1: 390 000 000 EUR

Poziom i wysokość wsparcia:

Etap I Działanie 1.4 Prace badawcze i rozwojowe:

Wartość projektu: min 400 tys. zł*

* Dotyczy województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego.

Intensywność wsparcia

Badania przemysłowe

Prace rozwojowe

Mikro i mali

70%

45%

Średni

60%

35%

Inni

50%

25%

Badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

Prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług, w szczególności:

 • tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych
 • opracowanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna, w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne maja być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody z tego tytułu należy odjąć od kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej,
 • działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie.

Etap II (Działanie 4.1) Wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych

Kwota wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych nie może przekroczyć 20 milionów złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Intensywność wsparcia wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych (zgodnie z mapa pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013) przy czym intensywność wsparcia na doradztwo MSP - do 50% wydatków.

Wydatki kwalifikowane:

Etap I Działanie 1.4 Prace badawcze i rozwojowe:

 • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu badawczego objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem w zakresie, w jakim są one zatrudnione w ramach projektu badawczego;
 • pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu badawczego, przy czym jeżeli nie są one wykorzystywane na potrzeby projektu badawczego przez ich całkowity okres użytkowania, do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
 • pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu badawczego objętego wsparciem;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:
  a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem na realizację projektu badawczego, w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie,
  b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
  c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych;
 • zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu badawczego;
 • pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizowania działalności badawczej;
 • pokrycie kosztów ogólnych, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu badawczego, do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, z wykluczeniem kosztów ogólnych oraz ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielnie wsparcia oraz pokrycia kosztów zw. z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego konta bankowego lub subkonta przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych,
 • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
 • pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.

Etap II (Działanie 4.1) Wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych

 • koszt przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych,
 • koszt przeniesienia prawa własności budynku lub budowli,
 • cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych z wdrożeniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę,
 • cena nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie zawarta na co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego – co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu,
 • raty spłat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone powyżej, lub wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez korzystającego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych innych niż określone powyżej lub wartości niematerialnych i prawnych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawa gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem, że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 5lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy małego lub średniego – co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu,
 • cena zakupu przez MSP usług doradczych do 10% wydatków wymienionych powyżej (intensywność 50%),
 • limity procentowe określonych wydatków – łączna wartość wydatków kwalifikowanych na pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli oraz ceny nabycia robót i materiałów budowlanych mogą wynosić do 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla Działania 1.4,
 • wydatki na pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu nie mogą przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu,
 • wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych nie mogą przekraczać 50% wydatków kwalifikowanych dla Działania 4.1 bez usług doradczych (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP) oraz z wykluczeniem ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielnie wsparcia oraz pokrycia kosztów zw. z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego konta bankowego lub subkonta przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych,
 • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia,
 • pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonym do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych,

Nabór wniosków w 2013r.:

 • Od 2012 r. nabory wniosków dla Działania 1.4 prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W 2013 r. NCBiR nie przewiduje kolejnego konkursu (alokacja została wyczerpana).

Szczegółowe informacje dla Działania 1.4-4.1 PO IG dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://poig.parp.gov.pl/index/index/588

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Regionalnej Instytucji Finansującej przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku, tel. 85 653 74 50, 85 653 72 12.

 
POIG 2007-2013
»Działanie 1.4 - 4.1
»Działanie 4.2
»Działanie 4.4
»Poddziałanie 5.4.1
»Działanie 6.1
»Działanie 8.1
»Działanie 8.2
»Strefa Beneficjenta
»Archiwum
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS