01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » POIG 2007-2013 » Działanie 8.1
 
 
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 2013/05/13

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów:

polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi.

e-usługa - należy przez to rozumieć usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji, przy czym do e-usług nie zalicza się:

a) usług nadawczych radiowych i telewizyjnych,
b) usług telekomunikacyjnych,
c) dostawy następujących towarów i świadczenie następujących usług:

  • towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie,
  • przenośnych informatycznych nośników danych,
  • materiały drukowane, takie jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma,
  • nagrania dźwiękowe na analogowych lub informatycznych nośnikach danych,
  • nagrania audio-wideo na analogowych lub informatycznych nośnikach danych,
  • gry komputerowe na informatycznych nośnikach danych,
  • usługi świadczone przez usługodawców za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji,
  • centra wsparcia telefonicznego,
  • usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty,
  • konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert,
  • usługi telefoniczne z elementem wideo,
  • dostęp do sieci Internet,
  • usługi telefoniczne świadczone przez Internet.

produkt cyfrowy - należy przez to rozumieć oprogramowanie lub dokumenty elektroniczne stanowiące przedmiot działalności gospodarczej lub publicznej

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia:

a) nie później niż przed upływem 1 roku od dnia:

 • uzyskania wpisu przedsiębiorcy do KRS licząc od dnia tego wpisu lub
 • rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z CEIDG, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

b) po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:

 • uzyskania wpisu przedsiębiorcy do KRS licząc od dnia tego wpisu lub
 • rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z CEIDG, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

  pod warunkiem, że województwo, w którym ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, zostało wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu (z zastrzeżeniem wydatków na ekspertyzy, analizy przygotowawcze lub usługi translacyjne i inne usługi doradcze związanych z przygotowaniem realizacji projektu poniesionych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku). Należy także złożyć oświadczenie, że przedsiębiorca nie uzyskał pomocy finansowej z regionalnego programu operacyjnego na realizację przedmiotowego projektu. Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.

Budżet:

Budżet Działania 8.1 na lata 2007-2013 wynosi 385 635 294,00 EUR.

Poziom i wysokość dofinansowania:

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w Działaniu 8.1 PO IG nie może być niższa niż 20 000,00 zł.

Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 % wydatków kwalifikowalnych oraz nie może przekroczyć 600 000,00 zł.

W przypadku mikroprzędsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat i ubiega się o dotację do 80 000,00 zł, wielkość wsparcia może wynosić do 85 % wydatków kwalifikowalnych. W przypadku spółki cywilnej kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki.

Zgodnie z zasadą pomocy de minimis maksymalne wsparcie jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tysięcy euro w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - 100 tysięcy euro.

Wydatki kwalifikowane:

 1. zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi;
 2. wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą;
 3. zakup ekspertyz, analiz przygotowawczych oraz usług translacyjnych i innych usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia (do wysokości 20 000,00 zł);
 4. pokrycie kosztów ogólnych obejmujących zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, zakup usług księgowych, prawnych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najem i eksploatację pomieszczeń, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, do wysokości 20 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-3 i 5-11;
 5. promocję wdrożonych rozwiązań, dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem;
 6. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:
  a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem,
  b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
  c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych;
 7. zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości;
 8. raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
 9. obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia;
 10. pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;
 11. zakup szkoleń bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą e-usługi dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-10.

Nabór wniosków w 2013 r.:

 • I termin – 18 lutego 2013 r. - 1 marca 2013 r.
 • II termin – 6 maja 2013 r. - 17 maja 2013 r.
 • III termin – 8 lipca 2013 r. - 19 lipca 2013 r.

Alokacja środków w 2013 r.:

 • Alokacja na I konkurs w 2013 r. wynosiła:
  • dla podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie określonych wyżej w podpunkcie a (działających do 1 roku) — 58 543 268,57 PLN
  • dla podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie określonych wyżej w podpunkcie b (działających od 1 roku do 2 lat) — 43 907 451,43 PLN
 • Alokacja na II konkurs w 2013 r. wynosi:
  • dla podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie określonych wyżej w podpunkcie a (działających do 1 roku) — 58 286 752,00 PLN
  • dla podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie określonych wyżej w podpunkcie b (działających od 1 roku do 2 lat) — 43 715 040,00 PLN

Wnioski obejmujące projekty realizowane w województwie podlaskim przyjmowane będą w godzinach 8:00-16:00 w Biurze Regionalnej Instytucji Finansującej ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, II p.

Szczegółowe informacje dla Działania 8.1 PO IG dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://poig.parp.gov.pl/index/index/597

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Regionalnej Instytucji Finansującej pod adresem:

ul. Spółdzielcza 8 w Białymstoku, tel. 85 653 74 50, 85 653 72 12, 85 656 13 48.

 
POIG 2007-2013
»Działanie 1.4 - 4.1
»Działanie 4.2
»Działanie 4.4
»Poddziałanie 5.4.1
»Działanie 6.1
»Działanie 8.1
»Działanie 8.2
»Strefa Beneficjenta
»Archiwum
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS