01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » POIG 2007-2013 » Działanie 6.1
 
 
Działanie 6.1 Paszport do eksportu 2013/02/15

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych. Po rozpoczęciu naboru wniosków, Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków ( link ) zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji. Wypełniony wniosek należy zarejestrować z użyciem przycisku „Rejestracja wniosku” udostępnionego w Generatorze Wniosków. Rejestracji wniosku można dokonać do godziny 16:30 ostatniego dnia konkursu. Wniosek o dofinansowanie musi zostać opatrzony podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłany wraz z wymaganymi załącznikami w ciągu 3 dni roboczych po dniu zarejestrowania. Podpisanie wniosku oraz złożenie załączników do wniosku może zostać dokonane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny (zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu przeprowadzania konkursu).


Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O wsparcie w ramach Działania 6.1 może ubiegać się:

1. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 %,
b) ma plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia

albo

2. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję.

Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania 6.1 PO IG na lata 2007 - 2013 wynosi 121 840 000 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdej z 3 rund aplikacyjnych w roku 2012 wynosi 108 000 000 PLN.

Wydatki kwalifikowalne:

1. W zakresie działania: Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy na:

a) wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,

b) zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,

c) zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,

d) podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,

f) wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych,

g) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,

h) zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;

2. W zakresie działania: Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą na:

a) zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji,

b) zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,

c) zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,

d) podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,

f) zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą;

3. W zakresie działania: Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych na:

a) zakup baz danych,

b) zakup badań marketingowych,

c) zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych,

d) zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,

e) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi,

f) podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po planowanym spotkaniu z potencjalnymi partnerami handlowymi, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

g) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu;

4. W zakresie działania: Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe na:

a) zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu,

b) zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe,

c) przygotowanie dokumentacji technicznej,

d) transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych,

e) przeprowadzenie badań certyfikacyjnych,

f) wystawienie i wydanie certyfikatu;

5. W zakresie działania: Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, na zakup usług doradczych obejmujących:

a) opracowanie optymalnej strategii finansowania,

b) wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł,

c) rekomendację źródeł finansowania;

6. W zakresie działania: Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych na zakup usług doradczych obejmujących:

a) opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, w tym:

  • analizę cyklu życia produktu na wybranych rynkach docelowych,
  • analizę wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych,
  • analizę wyglądu i bezpieczeństwa produktu oraz opakowania,

b) stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego;

7. Na działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że przekazywana jest informacja, że projekt realizowany jest z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej oraz na tłumaczenia niezbędne do realizacji działań, o których mowa w § 45 Rozporządzenia i bezpośrednio związane z tymi działaniami;

8. Ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;

9. Pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;

10. Na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania planu rozwoju eksportu, o którym mowa w § 44 ust. 2 pkt 1 lit. b, poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

Poziom i wysokość wsparcia:

Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach działania 6.1 POIG zostały określone w § 46 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2012 r., poz. 438).

Intensywność wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w części dotyczącej wydatków,
o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia:

1) pkt 1-9, nie może przekroczyć 50 % tych wydatków;

2) pkt 10, nie może przekroczyć 80 % tych wydatków.

Kwota pomocy de miminis udzielonej w ramach wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w zakresie wydatków, o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia:

1) pkt 1-9, nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt;

2) pkt 10, nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy.

Nabór wniosków w 2013 r.:

  • Konkursy zostaną ogłoszone 14 dni od wejścia w życie rozporządzenia ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG. (Projekt rozporządzenia jest w trakcie uzgadaniania).

Alokacja na 2013 r.:

  • Alokacja zostanie podana wraz z ogłoszeniem konkursów.

Termin poinformowania o wynikach konkursu:

Okres przypadający na ocenę wniosku o dofinansowanie przygotowania/wdrożenia Planu rozwoju eksportu oraz poinformowanie Wnioskodawców o wynikach oceny wynosi około 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru wniosków.

Wnioskodawcy z województwa podlaskiego składają wnioski w Biurze Regionalnej Instytucji Finansującej ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, II p. w godz. 8:00-16:00.

Więcej informacji na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/index/596

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Regionalnej Instytucji Finansującej pod adresem:

ul. Spółdzielcza 8 w Białymstoku, tel. 85 653 74 50, 85 653 72 12, 85 656 13 48.

 
POIG 2007-2013
»Działanie 1.4 - 4.1
»Działanie 4.2
»Działanie 4.4
»Poddziałanie 5.4.1
»Działanie 6.1
»Działanie 8.1
»Działanie 8.2
»Strefa Beneficjenta
»Archiwum
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS