01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » POIG 2007-2013 » Działanie 4.2
 
 
Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 2013/02/15

Dofinansowanie będzie udzielane na dwa typy projektów.

Pierwszy typ projektów to projekty dotyczące rozwoju działalności badawczo-rozwojowej już prowadzonej przez Wnioskodawcę lub którą Wnioskodawca zamierza prowadzić, o ile wcześniej poniósł wydatki w zakresie B+R. Celem Działania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R), w tym przygotowania przedsiębiorców do uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Aby móc uzyskać takie wsparcie, należy wcześniej prowadzić działalność B+R lub ponosić wydatki w zakresie B+R, tzn. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ponosić wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2008, Nr 169, poz. 1049). Wsparcie ma zachęcić przedsiębiorców do poszerzania i rozwoju działalności badawczej poprzez dofinansowanie inwestycji niezbędnych do jej prowadzenia, tj. zarówno inwestycji infrastrukturalnych związanych np. z budynkiem, w którym będzie prowadzona działalność badawczo-rozwojowa, jak również samego sprzętu wykorzystywanego w działalności badawczej, a także potrzebnych działań doradczych czy szkoleniowych.

Drugi typ projektów dotyczy wdrażania projektów w zakresie wzornictwa przemysłowego. Dofinansowane będą mogły być niezbędne działania doradcze czy szkoleniowe dotyczące opracowania wzoru, a także inwestycje związane z uruchomieniem produkcji według nowo opracowanego wzoru. Projekt musi zakończyć się wdrożeniem wzoru do produkcji. Projekty w zakresie wzornictwa muszą składać się z dwóch zasadniczych faz: fazy opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego oraz fazy wdrożenia tego wzoru do produkcji. W ramach projektu przedsiębiorca musi skorzystać z usług doradczych w zakresie wzornictwa lub dysponować wykwalifikowaną kadrą specjalistów w tej dziedzinie. Wsparcie projektów w zakresie wzornictwa przemysłowego może być udzielone pod warunkiem, iż projekt jest opłacalny.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet Działania 4.2 na lata 2007-2013 wynosi 186 000 000 EUR.

Wydatki kwalifikowane:

 1. pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 2. pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli,
 3. pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 i 2, związanych z prowadzeniem badań przemysłowych lub prac rozwojowych lub opracowaniem i wdrożeniem do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego przez przedsiębiorcę,
 4. nabycie robót i materiałów budowlanych,
 5. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 6. spłata rat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem że umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu,
 7. spłata rat wartości początkowej środków trwałych, innych niż określone w pkt 6, lub wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
 8. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu pod warunkiem, że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu,
 9. zakup analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy,
 10. zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–9.

Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na:

 • pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli
 • oraz nabycie robót i materiałów budowlanych

nie może przekroczyć 50 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem przeznaczonych na nabycie wartości niematerialnych i prawnych nie może wynosić więcej niż 50% wartości wydatków określonych w pkt. 1-8.

 • Poziom i wysokość dofinansowania: wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013:

Maksymalny procent dofinansowania wydatków inwestycyjnych
(grunty, budynki, roboty i materiały budowlane, środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne, spłata rat leasingowych, najem i dzierżawa)

Mikro i mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca

Województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie

70%

60%

50%

Województwa: śląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, od 01.01.2007 do 31.12.2010 woj. Mazowieckie, bez miasta st. Warszawy

60%

50%

40%

miasto st. Warszawa oraz od 01.01.2011 do 31.12.2013 woj. mazowieckie

50%

40%

30%

Sektor transportu

- 20% ww. wartości

- 10% ww. wartości

-

Maksymalny procent dofinansowania wydatków na usługi i analizy doradcze

Mikro i mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca

Wszystkie województwa

50%

50%

-

Maksymalny procent dofinansowania wydatków na szkolenia specjalistyczne

Mikro i mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca

Wszystkie województwa

45%

35%

25%

Szkolenia pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych

+10 % ww. wartości

+10 % ww. wartości

+10 % ww. wartości

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej wynosi 400 tys. PLN;
 • dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej wynosi 2 mln PLN;
 • maksymalna wartość projektu wynosi 50 mln EUR.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu - 21 mln PLN;
 • na część szkoleniową - 1 mln PLN;
 • na część doradczą - 600 tys. PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu — 1,4 mln PLN;
 • na część szkoleniową — 100 tys. PLN;
 • na część doradczą - 100 tys. PLN.

Nabór wniosków w 2013 r.:

 • W 2013 r. nie przewidziano naboru wniosków w ramach Działania 4.2.

Szczegółowe informacje dla Działania 4.2 PO IG dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://poig.parp.gov.pl/index/index/591

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Regionalnej Instytucji Finansującej przy
ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku, tel. 85 732 69 61, 85 741 20 78.

POIG 2007-2013
»Działanie 1.4 - 4.1
»Działanie 4.2
»Działanie 4.4
»Poddziałanie 5.4.1
»Działanie 6.1
»Działanie 8.1
»Działanie 8.2
»Strefa Beneficjenta
»Archiwum
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS