01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » POIG 2007-2013
 
 
Informacja dla beneficjentów działań 8.1 oraz 8.2 POIG 2015/11/05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że do ostatniego dnia kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanych przez Państwa projektów 8.1 i 8.2 POIG wszystkie działania w ramach projektu muszą zostać zakończone, wydatki poniesione, a cel projektu osiągnięty . Jest to również dzień, do którego należy złożyć wniosek o płatność końcową rozliczający poniesione przez Państwa w ostatnim etapie projektu wydatki.

Informujemy ponadto, że ze względu na zbliżający się termin zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wszystkie projekty muszą zostać zakończone i ostatecznie rozliczone w terminie pozwalającym na przedstawienie wydatków z nimi związanych w ostatniej deklaracji wydatków przekazywanej do Komisji Europejskiej.

Terminy z tym związane nie mogą ulec przesunięciu. Nierozliczenie projektów w obowiązujących terminach będzie skutkowało brakiem możliwości dofinansowania wydatków z funduszy unijnych, a w konsekwencji utratą części środków przyznanych w ramach Programu. W związku z powyższym niezmiernie istotne jest sprawne rozliczenie projektów, które są realizowane w najpóźniejszym możliwym okresie kwalifikowalności wydatków, a do takich zalicza się projekt wdrażany przez Państwa.

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o dochowanie szczególnej staranności w przygotowaniu dokumentacji związanej z Państwa wnioskiem o płatność końcową i terminowe złożenie w Regionalnej Instytucji Finansującej. Informujemy, że biorąc pod uwagę ograniczone terminy na rozpatrzenie wniosku, nie będzie on mógł podlegać wielokrotnym uzupełnieniom. Prosimy zatem o kompleksowe uzupełnienie dokumentacji i złożenie ewentualnych wyczerpujących wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie do korekty/uzupełnień, które zostanie, w przypadku istnienia takiej konieczności, skierowane do Państwa w wyniku weryfikacji złożonego wniosku o płatność.

Informujemy jednocześnie, że niezłożenie prawidłowej i kompletnej dokumentacji w odpowiedzi na wezwanie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku lub rekomendowaniem tylko części wydatków przedstawionych do dofinansowania. Ponadto prosimy o wzięcie pod uwagę, że termin dostarczenia wymaganych uzupełnień nie będzie mógł zostać wydłużony ponad obowiązujący umową o dofinansowanie.

Liczymy na zrozumienie przez Państwa istotności opisanych kwestii oraz pełną współpracę z Państwa strony w powyższym zakresie. Mamy nadzieję, że dzięki temu wydatki przedstawione przez Państwa będą mogły zostać rozliczone i dofinansowane w pełnej wysokości, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z umowy o dofinansowanie.

W przypadku wątpliwości dotyczących przygotowania/załączenia właściwych dokumentów do wniosku o płatność prosimy o kontakt z pracownikami właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej.

Żródło: http://www.web.gov.pl/aktualnosci/19_4862_informacja-dla-beneficjentow-dzialan-8-1-oraz-8-2-poig.html

 
POIG 2007-2013
»Działanie 1.4 - 4.1
»Działanie 4.2
»Działanie 4.4
»Poddziałanie 5.4.1
»Działanie 6.1
»Działanie 8.1
»Działanie 8.2
»Strefa Beneficjenta
»Archiwum
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Biuro Regionalnej Instytucji Finansującej:
ul. Spółdzielcza 8 | 15-441 Białystok | tel: 85 741 20 78 | fax: 85 742 00 44
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: rif.pfrr.pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS