01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » POIG 2007-2013
 
 
Informacje ogólne o programie POIG 2018/12/20

W latach 2007-2013 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) będzie zaangażowana w realizację niektórych działań z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

Celem strategicznym programu jest wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG będzie obejmowała bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach POIG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności technologicznej, produktowej, usługowej, procesowej oraz biznesowej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Beneficjentami pomocy udzielonej w ramach POIG będą przede wszystkim przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz instytucje naukowo—badawcze.

Więcej informacji znajdą państwo na stronach POIG oraz w dokumentach programowych:

PFRR pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej dla następujących działań POIG:


 
Informacja dla beneficjentów działań 8.1 oraz 8.2 POIG 2015/11/05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że do ostatniego dnia kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanych przez Państwa projektów 8.1 i 8.2 POIG wszystkie działania w ramach projektu muszą zostać zakończone, wydatki poniesione, a cel projektu osiągnięty . Jest to również dzień, do którego należy złożyć wniosek o płatność końcową rozliczający poniesione przez Państwa w ostatnim etapie projektu wydatki.

 
 
Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 PO IG 2015/04/02

Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement nr 5) w ramach rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Możliwość ponownej wypłaty zwróconej części zaliczki - działania 8.1, 8.2 POIG 2015/02/09

Uprzejmie informujemy Beneficjentów Działania 8.1 i 8.2 POIG, którzy terminowo dokonali zwrotu dotacji celowej, iż istnieje możliwość jej ponownej wypłaty w 2015 r.

 
 
Możliwość ponownej wypłaty zwróconej części zaliczki - działania 4.4, 5.4.1 i 6.1 POIG 2015/02/09

Uprzejmie informujemy Beneficjentów Działań 4.4, 5.4.1 i 6.1 POIG, którzy terminowo dokonali zwrotu dotacji celowej, iż istnieje możliwość jej ponownej wypłaty w 2015 r. (o ile nie upłynął termin rozliczenia zaliczki, wynikający z umowy o dofinansowanie).

 
 
Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 6.1 PO IG konkurs w 2013 r. 2014/12/18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement 4) w ramach rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Dodatkowe środki w ramach działania 6.1 POIG „Paszport do eksportu” 2014/09/22

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na dalszą kontraktację w ramach działania 6.1 POIG „Paszport do eksportu”, w związku z tym PARP przygotowała Suplement nr 4 do listy rankingowej projektów nr 6.1/PRE/3/2013 obejmujący 455 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 152 591 149,74 PLN.

 
 
Opóźnienie w procesie podpisywania umów w ramach Działania 6.1 POI 2014/07/16

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) trwają prace nad nowelizacją polskiego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 311).

 
 
Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 6.1 PO IG konkurs w 2013 r. 2014/07/14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement 2) w ramach rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Dodatkowe Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 4.4 PO IG - II konkurs w 2013 r. 2014/07/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement nr 2, Suplement nr 3, Suplement nr 4) w wyniku pozytywnej procedury odwoławczej, w ramach II rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Dodatkowa Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 4.4 PO IG - I konkurs w 2013 r. 2014/07/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement nr 3) w wyniku pozytywnej procedury odwoławczej, w ramach I rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Publikacja rozporządzeń w sprawie udzielania pomocy finansowej przez PARP w ramach POIG 2014/07/07

Opublikowano trzy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące udzielania pomocy finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

 
 
Komunikat w sprawie zmiany sytuacji prawnej beneficjentów PO IG zobowiązanych do stosowania ustawy PZP, w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 14 marca 2014 r. 2014/06/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia br. ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, poniżej przedstawiono wyjaśnienie odnośnie wymaganego trybu realizacji zamówień przez Beneficjentów PO IG, którzy zobowiązani są do stosowania jej zapisów.

 
 
Warunkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG - I konkurs w 2014 r. 2014/06/11

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o możliwości objęcia projektów z listy projektów oczekujących warunkową umową o dofinansowanie uzależniającą wypłatę dofinansowania od dostępności środków na ten cel, o ile zostaną przekazane do dyspozycji PARP przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą PO IG.

 
 
Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 4.4 PO IG - I konkurs w 2013 r 2014/06/04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement 2) w ramach I rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Uzupełniająca lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG — I konkurs w 2014 r. 2014/05/19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje uzupełniającą listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2014 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG - I konkurs w 2014 r. 2014/05/12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2014 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Jednocześnie informujemy, iż w wyniku zwiększenia budżetu konkursu na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania znalazło się 519 wniosków na łączną kwotę 361 297 201,91 PLN. Minimalny próg finalnej liczby punktów gwarantujący objęcie projektu dofinansowaniem został ustalony na poziomie 68,08 pkt.

 
 
Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 PO IG 2014/04/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku wygospodarowania dodatkowych środków zatwierdzony został suplement do protokołu z oceny wniosków złożonych w 2013 r. w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wsparcia dodatkowo zatwierdzonych zostało 319 projektów na łączną kwotę 111 273 926,75 PLN.

 
 
Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Działania 4.4 PO IG 2014/04/16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2014 roku Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła zmieniony Regulamin Przeprowadzania Konkursu właściwy dla II rundy aplikacyjnej w 2013 roku.

 
 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG w 2014 r. 2014/02/05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 13 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r. (I konkurs w 2014 r.) złożono 1993 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 1 181 449 707,46 PLN.

 
 
Harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 8.2 POIG 2014/01/29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach I rundy aplikacyjnej 2014 r.

 
 
Komunikat o przedłużeniu naboru do Działania 8.2 PO IG 2014/01/23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem trwającym konkursem sygnalizowanym przez środowiska społeczno-gospodarcze, organizacje przedsiębiorców, jak również bezpośrednio przez samych przedsiębiorców dzwoniących na dyżury informacyjne, po uzgodnieniu z właściwymi Instytucjami, aktualnie trwający nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG zostaje wydłużony do dnia 31 stycznia 2014 r. do godziny 16:30:00.

 
 
Harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 4.4 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej 2013 r. 2014/01/17

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach II rundy aplikacyjnej 2013 r.

 
 
Nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG - I konkurs 2014 roku 2014/01/02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 412, z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Nabór wniosków trwać będzie od 13 do 24 stycznia 2014 r. (w dniu zamknięcia naboru do godziny 16:30:00).

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - Działania 6.1 PO IG 2013/12/30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2013 dla Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wsparcia zostało zatwierdzonych 318 projektów na łączną kwotę 107 777 279,57 zł, w tym 107 projektów polegających na wdrożeniu planu rozwoju eksportu zweryfikowanego oraz zatwierdzonego na podstawie przepisów dotychczasowych oraz 211 projektów polegających na wdrożeniu planu rozwoju eksportu sporządzonego w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

 
 
Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 PO IG - II runda w 2013 r. 2013/12/19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 18 grudnia 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka II runda 2013 r. zarejestrowanych zostało 400 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 5 137 736 235,45 PLN.

 
 
Wnioski zatwierdzone do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.4.1 POIG 2013/12/18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o kolejnych wnioskach zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.4.1 POIG. Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania nr 5.4.1/1.08/2013:

 
 
Komunikat o przedłużeniu naboru do Działania 4.4 PO IG 2013/12/13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” informuje, iż w związku z zakłóceniami funkcjonowania generatora wniosków termin naboru wniosków do Działania 4.4 w ramach II rundy aplikacyjnej przeprowadzanej w 2013 roku trwający od 4 listopada 2013 r. zostaje przedłużony do 18 grudnia 2013 r. do godz. 16.30.00.

 
 
Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Działania 4.4 PO IG - II runda aplikacyjna w 2013 r. 2013/11/28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” informuje, iż nabór wniosków do Działania 4.4 w ramach II rundy aplikacyjnej przeprowadzanej w 2013 r. trwający od 4 listopada 2013 r. zostaje przedłużony do 16 grudnia 2013 r. do godz. 16:30.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG - III konkurs w 2013 r. 2013/11/05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III konkursu w roku 2013 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Zatwierdzonych do dofinansowania zostało 176 projektów na łączną kwotę 90 184 258,22 PLN.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 4.4 PO IG – I konkurs w 2013 r. 2013/10/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2013 dla Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Zatwierdzonych zostało 88 projektów na łączną kwotę 1 151 706 465,00 PLN.

 
 
Lista wniosków zatwierdzonych w ramach naboru do Działania 8.2 PO IG - II konkurs w 2013 r. 2013/10/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2013 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Zatwierdzonych zostało 815 projektów na łączną kwotę 398 306 471,94 PLN.

 
 
Doprecyzowanie instrukcji dotyczącej oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP 2013/06/19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że doprecyzowana została instrukcja dotycząca wypełniania pkt 11 Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP (przypis 4a). Podczas określania statusu przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 
 
Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG 2013/06/18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 17 czerwca 2013 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
 
Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 PO IG w 2013 r. 2013/06/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 5 czerwca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożone zostały 284 wnioski na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 3 559 101 238,92 PLN.

 
 
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącego Działania 8.2 PO IG - zmiany 2013/04/17

Tegoroczna nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG, 2007-2013, dotyczącego działań 8.1 i 8.2 przyniosła liczne zmiany, których celem było wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dotychczasowego wsparcia oraz uproszczeń zachęcających mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do podejmowania działań w zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej. Bardzo istotne zmiany dotyczą zwłaszcza działania 8.2 PO IG.

 
 
Nowe rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w ramach Działań 8.1 i 8.2 PO IG 2013/04/05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 29 marca zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

Rozporządzenie to reguluje sposób udzielania przez PARP pomocy w ramach Działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Zmiana instytucji ogłaszającej nabór dla Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, POIG 2012/03/20

Najbliższy nabór wniosków do Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych przeprowadzony zostanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Instytucję Pośredniczącą w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Strefa Beneficjenta - informacje dla Beneficjentów POIG 2011/06/16

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa podlaskiego informuje, że na stronie internetowej RIF od dnia 16 czerwca 2011r. powstała nowa zakładka „Strefa Beneficjenta” (adres: www.pfrr.pl/3192.htm), w której Beneficjenci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka mogą znaleźć przydatne informacje na temat jak prawidłowo interpretować zapisy umowy o dofinansowanie oraz jak poprawnie należy przygotowywać dokumentację rozliczeniową.

 
 
Komunikat o możliwości zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie wprowadzającego uproszczony system rozliczania wniosku o płatność 2011/02/02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o możliwości zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie wprowadzającego uproszczony system rozliczania wniosku o płatność.

Wzory aneksów dla poszczególnych konkursów dostępne są na stronie:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/19541

 
 
Zmiana ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2011/01/13

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ustawa ta została opublikowana w dniu 21 grudnia 2010r. Dziennik Ustaw Nr 240, poz 1603.

 
 
Informacja nt. najczęściej występujących nieprawidłowości w dziedzinie zamówień publicznych podczas realizacji projektów w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007—2013 2010/09/20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zgodnie z informacjami przekazanymi przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nt. efektów kontroli operacji przeprowadzonych dotychczas we wszystkich programach operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013 przez przedstawicieli Instytucji Audytowej, w tym pracowników Urzędów Kontroli Skarbowej, dziedziną generującą największą ilość nieprawidłowości są zamówienia publiczne.

 
 
Elektroniczny system naboru wniosków w konkursach 2010 2010/03/04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od najbliższej rundy aplikacyjnej w 2010 r. konkursu na e-usługi zostanie uruchomiony elektroniczny system naboru wniosków. Pierwsza w tym roku runda aplikacyjna zostanie ogłoszona pod koniec marca z terminem przyjmowania wniosków od II połowy kwietnia.

 
 
System płatności zaliczek i refundacji przez BGK 2010/02/05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wypłaty zaliczek oraz refundacji w nowym systemie płatności poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego odbywają się na bieżąco w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Zlecenia płatności w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka PARP zacznie składać w drugim tygodniu lutego br.

 
 
Nowy system wypłat zaliczek i refundacji 2010/01/13

Informujemy, że od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowy system wypłat zaliczek i refundacji dla beneficjentów Programów Operacyjnych wprowadzony nową ustawą o finansach publicznych (Dz. U. nr157, poz. 1240.), których źródłem są miedzy innymi środki europejskie. Płatności na rzecz beneficjentów w części środków europejskich będzie dokonywał Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wystawionych przez PARP zleceń płatności.

 
 
Zalecenia MRR dotyczące procedur związanych z OOŚ 2009/12/11

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazuje zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotyczące procedur związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (OOŚ) dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE.

 
 
Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko — działanie 4.4 POIG 2009/05/15

Za Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl) została utworzona zakładka dotycząca zagadnień związanych z oceną oddziaływania na środowisko (na stronie głównej widoczna po lewej stronie). Zamieszczono na niej najważniejsze akty prawa polskiego i europejskiego oraz inne dokumenty regulujące ten obszar.

 
 
Komunikat o miejscu składania wniosków PO IG 2009/02/27

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie projektów
realizowanych w ramach działań 4.4, 6.1, 8.1 i 8.2 PO IG
i zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego należy składać do:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Biuro Regionalnej Instytucji Finansującej
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok, II piętro

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 — 15:30.

 
 
Informacja dla beneficjentów dotycząca stosowania przepisów prawa zamówień publicznych 2009/02/13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Gospodarki informuje beneficjentów SPO WKP oraz potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów PO IG o ustaleniach misji audytowej służb Komisji Europejskiej w zakresie prawidłowości stosowania procedur zamówień publicznych w SPO-WKP.

 
POIG 2007-2013
»Działanie 1.4 - 4.1
»Działanie 4.2
»Działanie 4.4
»Poddziałanie 5.4.1
»Działanie 6.1
»Działanie 8.1
»Działanie 8.2
»Strefa Beneficjenta
»Archiwum
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Biuro Regionalnej Instytucji Finansującej:
ul. Spółdzielcza 8 | 15-441 Białystok | tel: 85 741 20 78 | fax: 85 742 00 44
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: rif.pfrr.pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS