01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » SPO RZL 2004-2006 » Archiwum
 
 
Nowy konkurs SPO RZL 2.3a 2006/03/17

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosza kolejny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat A „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”.


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)
jako Instytucja Wdrażająca

ogłasza konkurs o numerze SPORZL/2.3/A/3 na dofinansowanie realizacji projektów w ramach

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,
Schemat A „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF) właściwych ze względu na siedzibę Wnioskodawcy.

Wersję instalacyjną Generatora Wniosków, za pomocą którego należy przygotować wniosek, można pobrać pod adresemwww.simik.gov.pl. Wersję elektroniczną Wytycznych dla Wnioskodawców zawierających szczegółowe wymagania dla konkursu można pobrać z witryny internetowej PARP pod adresem: www.parp.gov.pl/efs1.html.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w jednym oryginale i trzech kopiach. Do dokumentów należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na dyskietce lub CD-ROM. Obydwie wersje wniosku o dofinansowanie (papierową i elektroniczną) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: “Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach schematu A Działania 2.3 SPO RZL” oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres. Weryfikacja formalna wniosku nastąpi w RIF w ciągu 14 dni kalendarzowych po jego złożeniu.

W rezultacie dotychczasowego przebiegu realizacji schematu A Działania 2.3 SPO RZL, kwota środków dostępnych w ramach schematu wynosi w momencie ogłoszenia konkursu ok. 35 mln złotych. Oznacza to, że w przypadku rekomendowania wniosków o łącznej wartości kwoty dofinansowania przekraczającej dostępne środki, utworzona zostanie lista rezerwowa projektów, które otrzymały rekomendację Komisji Oceny Projektów, lecz ich pozycja na liście rankingowej (kolejność wg otrzymanej punktacji) nie pozwoliła na przyznanie dofinansowania ze względu na wyczerpanie budżetu schematu. W przypadku pojawienia się oszczędności w ramach realizowanych umów lub innych możliwości zwiększenia budżetu schematu, Wnioskodawcy będą sukcesywnie informowani o możliwości zmiany statusu projektu i zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Wobec powyższej sytuacji przyjęto, iż w 2006 roku odbędzie się tylko jedna edycja konkursu, o ile nie nastąpi znaczne zasilenie budżetu schematu dodatkowymi środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski można składać do dnia 17 maja 2006 r. do godz. 15.00. Zostaną one ocenione merytorycznie przez Komisję Oceny Projektów, której obrady rozpoczną się w dniu 20 czerwca 2006r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych PARP do dnia 4 sierpnia 2006 r.

Ew. zmiany ww. harmonogramu lub dodatkowe terminy składania i oceny wniosków będą na bieżąco aktualizowane na witrynie internetowej PARP pod adresem: www.parp.gov.pl/efs1.html.

Informacje dodatkowe można uzyskać w RIF oraz PARP pod numerem infolinii: 0-801-33-22-02, 0-801-40-64-16 w godz. 9.00-16.00 lub pod adresem info@parp.gov.pl Ogólne informacje dla Wnioskodawców o możliwościach skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego zawiera „Poradnik dla Beneficjentów” dostępny na stronie internetowej www. efs.gov.pl

 
POIG 2007-2013
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
»Archiwum
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS